FAQs Complain Problems

वडा नं ५ (समिभञ्याङ)

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ५ को विवरण:

क्र.स वडा कार्यालयको स्थान कार्यालयको फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०६८ अनुसार पुरुष महिला समावेशि गा.वि.सा नगरपालिका
१  समिभञ्यङ्ग ९८५६०७९००५/९८६७७६७१४८  ६ .३४  ३०९  १५१७  ७५०   ७६७  मध्यनेपाल (८ / ९ )

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवरण:

क्र.स नामथर (Name) पद (Designation) फोन न (Contact No) इमेल ठेगाना (E-mail id)
१  बाल कुमार जोशी  वडा अध्यक्ष ९८५६०७९००५  -----
२  विना कुमारी शर्मा वडा सचिव  ९८६७७६७१४८ ward5.madhyanepalmun@gmail.com
३  किशोर जोशी  कार्यालय सहयोगी  ९८१९१३९६८२  -----
४  बाल कुमारी उच्चै महिला सदस्य ९८४६३७५६१२  -----
५  तारा परियार  दलित महिला सदस्य ९८१७१०८२९१  -----
६  बिनोद अधिकारी  क्षेत्री नगरपालिका सदस्य ९८४६४०२७३४  -----
७  ओम बिर गुरुङ  नगरपालिका सदस्य ९८५६०६०३७५  -----

 

Nepali
Population: 
१५१७
Ward Contact Number: 
९८४६४६११४२