FAQs Complain Problems

वडा नं ५ (समिभञ्याङ)

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ५ को विवण
क्र.स वडा कार्यालयको स्थान कार्यालयको फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०७८ अनुसार पुरुष   महिला   समावेशि गा.वि.स नगरपालिका
१  समिभञ्यङ्ग ९८५६०७९००५/९८६७७६७१४८  ६ .३४  २७० ८६६ ३९७ ४६९ मध्यनेपाल (८ / ९ )

 

 

 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवरण:
क्र.स नामथर (Name) पद (Designation) फोन न (Contact No) इमेल ठेगाना (E-mail id)
१ 

ओम विर गुरुङ

वडा अध्यक्ष

९८५६०६०३७५

-----
२  जीवनभक्त पौडेल  वडा सचिव  ९८६७७६७१४८ ward5.madhyanepalmun@gmail.com
३  किशोर जोशी  कार्यालय सहयोगी  ९८१९१३९६८२  -----
४ 

वाल कुमारी उच्चै

महिला सदस्य ९८४६३७५६१२  -----
५ 

चिजा माया कामी

दलित महिला सदस्य

९८४६६३६१०३

-----
६ 

सन्त मान जोशी

 सदस्य

९८४३७०२१८४

-----
७ 

रमा आलेमगर

सदस्य

९८६६००१७०२

-----

 

Population: 
८६६
Ward Contact Number: 
९८४६४६११४२