FAQs Complain Problems

वडा नं ३(सुर्यपाल)

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ३ को विवण
क्र.स वडा कार्यालयको स्थान कार्यालयको फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी  घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०६८ अनुसार  पुरुष महिला समावेशि गा.वि.सा नगरपालिका
 
१  सोतीपसल  ९८५६०७९००३/९८४६७३३०४५  ६.९९  ४१९  १३७० ५९८ ७७२ मध्यनेपाल ६ र ७ 

 

 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवरण:
क्र.स नामथर (Name) पद (Designation) फोन न (Contact No) इमेल ठेगाना (E-mail id)
१ 

केशव न्यौपाने

वडा अध्यक्ष

९८५६०३२८४१

-----
२    वडा सचिव    ward3.madhyanepalmun@gmail.com
३  जुन थापा  कार्यालय सहयोगी  ९८४४६५८०६५  -----
४    महिला सदस्य   -----
५ 

सवला नेपाली

दलित महिला सदस्य

९८०६५४५०९९

-----
६ 

नारायणा दत्त साखी

सदस्य

९८४१३१५७११

-----
७ 

चित्र वहादुर थापा

सदस्य

९८६६३५४१४१

-----

 

Population: 
१३७०
Ward Contact Number: 
9856079003 / 9856032841