FAQs Complain Problems

वडा नं ३(सुर्यपाल)

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ३ को विवण:

क्र.स वडा कार्यालयको स्थान कार्यालयको फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी  घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०६८ अनुसार  पुरुष महिला समावेशि गा.वि.सा नगरपालिका
 
१  सोतीपसल  ९८५६०७९००३/९८४६७३३०४५  ६.९९  ४४९  १५६२  ६६२  ९००  मध्यनेपाल ६ र ७ 

कर्मचारी विवरण:

क्र.स नामथर (Name) पद (Designation) फोन न (Contact No) इमेल ठेगाना (E-mail id)
१  नेत्र बहादुर वस्नेत वडा अध्यक्ष ९८५६०७९००३  -----
२  दिपक गुरुङ वडा सचिव  ९८५६०१२४४५ ward3.madhyanepalmun@gmail.com
३  जुन थापा  कार्यालय सहयोगी  ९८४४६५८०६५  -----
४  राधिका पराजुली  महिला सदस्य ९८४६२४६६१५  -----
५  कमला नेपाली  दलित महिला सदस्य ९८४६५५०२४५  -----
६  धर्म राज श्रेष्ठ  न.पा. सदस्य ९८४६४७०५२८  -----
७  सूर्यलाल श्रेष्ठ  न.पा. सदस्य ९८४६०६२८७५  -----

 

Nepali
Population: 
१५६२
Ward Contact Number: 
९८४६२४९५४०