FAQs Complain Problems

वडा नं २(तान्द्राङ्ग टक्सार)

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं २ को विवण:

क्र.स वडा कार्यालयको स्थान कार्यालयको फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी  घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०६८ अनुसार पुरुष महिला  समावेशि गा.वि.सा/ नगरपालिका
१  सोतीपसल  ९८५६०७९००२/९८४६१२९४४५  ८.८२  ६१९  २४२४  १०७८  १३४६  मध्यनेपाल (४ र ५)

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवरण

क्र.स नामथर (Name) पद (Designation) फोन न (Contact No:) इमेल ठेगाना (E-mail id)
१  पदम थापा  वडा अध्यक्ष ९८५६०६०५१४ /९८५६०७९००२  -----
२  सुजाता शर्मा ढकाल वडा सचिव  ९८४७६०९८१४ ward2.madhyanepalmun@gmail.com
३  नारायण गुरुङ कार्यालय सहयोगी     
४  बिष्णु माया गिरि  महिला सदस्य ९८४६४७१२७४  -----
५  आशा नेपाली  दलित महिला सदस्य ९८७६६१३५५५  -----
६  दल बहादुर गुरुङ  न.पा. सदस्य ९८०८७७८८२९  -----
७  नारायण बहादुर ठकुरी  न.पा. सदस्य ९८०६६३९१३७  -----

 

Nepali
Population: 
२४२४
Ward Contact Number: 
९८५६०६०५१४