FAQs Complain Problems

वडा नं २(तान्द्राङ्ग टक्सार)

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं २ को विवण
क्र.स वडा कार्यालयको स्थान कार्यालयको फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी  घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०६८ अनुसार पुरुष महिला  समावेशि गा.वि.सा/ नगरपालिका
१  सोतीपसल  ९८५६०७९००२  ८.८२  ६३३   १९९१  ९२७  १०६४  मध्यनेपाल (४ र ५)

 

 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवरण:
क्र.स नामथर (Name) पद (Designation) फोन न (Contact No:) इमेल ठेगाना (E-mail id)
१ 

पदम बहादुर थापा

वडा अध्यक्ष ९८५६०६०५१५ -----
२  सुनिता घले  वडा सचिव  9844901572 ward2.madhyanepalmun@gmail.com
३  नारायण गुरुङ कार्यालय सहयोगी     
४  अञ्जु गुरुङ महिला सदस्य

९८४६३७१५४४

-----
५ 

ज्ञानी माया नेपाली

दलित महिला सदस्य

९८२५१३७५९४

-----
६ 

दल बहादुर गुरुङ

सदस्य

९८२६१८८८०७

-----
७ 

अमृत बहादुर गुरुङ

सदस्य

९८१७१२६८१८

-----

 

Population: 
१९९१
Ward Contact Number: 
9856079002