FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु ।

योजना सम्झौता गर्दा पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु:

    उपभोक्ता समिति गठन गर्ने आम भेलाको निर्णयको प्रतिलिपी।
    उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको नागरीकताको प्रतिलिपी।
    आयोजनाको लागत अनुमान विवरण।
     उपभोक्ता समितिबाट सम्झौताको लागि जिम्मेवार पदाधिकारी तोकिएको उपभाक्ता समितिको निर्णय।
    आयोजनाको कार्यान्वयनको कार्यातालिका ।
    खाता संचालन गर्ने पदाधिकारी तोकिएको निर्णय र खाता सञ्चालनको लागि आवश्यक कागजात।
    योजना संचालन हुनु भन्दा पहिलेको योजना स्थलको स्पष्ट देखिने र खुल्ने गरी खिचिएको फाटो ।
    योजनाको छाप।
    अनुगमन समिति गराएको पत्र।
    वडा सिफारीस। 
 

योजना रनिङविल माग गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजपत्रहरु:
 
    एपभोक्ता समितिले योजनाको रकम भुक्तानी माग गरेको निवेदन पत्र।
    उक्त अवधिसम्म भए गरेका कार्याको प्राविधिक मूल्यांकन (रनिङ विल)।
    इोजनामा भए गरेको कार्याको तस्विर÷फोटो।
    एपभोक्ता समितिको वैठकको निर्णय प्रतिलिपि (रनिङ विल माग गर्ने भनी गरिएको निर्णय)।
    ख्र्चको विल भर्पाईहरु रु २००००। विस हजार भन्दा माथिको ख्ब्त् द्यक्ष्ीी  र कम रकमको एब्ल् विल अनिवार्य हुनु पर्नेछ।
    डोर हाजिर फाराम (प्रमाणित)।
    विस हजार भन्दा माथिको अनिवार्य भ्याट विल –अनिवार्य) ।
    सामान ढुवानी गरेको गाडीको विल बुक र चालक अनुमति पत्र,निर्माण ब्यबसायी,फर्म,संस्था र कम्पनीको हकमा रु २०००० । बीस हजार भन्दा माथिको रकमको हकमा कर विजनकै पेश गर्नुपर्नेछ । भर्पाइ मान्य हुने        छैन ।
 

योजना सम्पन्न भएपछि उपभोक्ता समितिले अन्तिम भुक्तानी लिनका लागि न.पा.मा बुझाउनपर्ने कागजपत्रहरु

    उपभोक्ता समितिले योजना रकम भुक्तानी माग गरेको निवेदन पत्र ।
    वडा कार्यालयको राय सिफारिस पत्र ।
    प्राविधिक कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
    प्राविधिक ःभ्ब्क्ग्च्भ्ःभ्ल्त् द्यइइप् ।
    योजनामा भए गरेको कार्यको तस्विर÷फोटो ।
    उपभोक्ता समितिको वैठकको निर्णय प्रतिलिपि (कार्य सम्पन्न भएकोले भुक्तानी माग गर्ने भनी गरिएको)।
    योजना स्तरीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको सिफारिस ।
    खर्चको विल भर्पाईहरु रु २०००० । बीस हजार भन्दा माथिको ख्ब्त् द्यक्ष्ीी  र कर रकमको एब्ल् विल अनिवार्य हुनु पर्नेछ।
    डोर हाजिर फाराम (प्रमाणित)।
    खर्च सार्वजकि सुचना फारम (तोकिय बमोजिमको ढाँचामा)।
     विस हजार भन्दा माथिको अनिवार्य भ्याट विल –अनिवार्य) ।
    सामान ढुवानी गरेको गाडीको विल बुक र चालक अनुमति पत्र,निर्माण ब्यबसायी,फर्म,संस्था र कम्पनीको हकमा रु २०००० । बीस हजार भन्दा माथिको रकमको हकमा कर विजनकै पेश गर्नुपर्नेछ । भर्पाइ मान्य हुने        छैन ।
    जाँचपास तथा फरफारक समितिको निर्णय सिफारिस।

उद्योग दर्ता गर्दा पेस गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु

    नेपाली नागरीकताको प्रतिलिपि १प्रति ।
    लालपूर्जाको फोटोकपी १ प्रति ।
    वडा कार्यालय वा नगरपालिकाको सिफारीस।
    साधसधियरहरुको सर्जमीन मुचुल्का गा.वि.स.÷न.पा.को प्रतिनिधिको रहोबारमा।
    तिरो तिरेको रसिदको प्रतिलिपि ।
    मेशिनरी औजारको कोटेसन।
    २ प्रति फोटो।
    रु १० को टिकट।
    जग्गा आफ्नो नाममा नभएको खण्डमा भाडामा लिएको छ भने जग्गा धनिको मन्जुरीनामा कम्तीमा ५ वर्षको।
    इन्सोरेन्स गरेको पत्र।
    मेकानिकल इन्जिनियरको प्रमाणपत्रको फोटोकपी काउन्सीलमा आबद्ध भएको हुनु्पर्नेछ।
    ब्ौंक डिपोजिट, सिभिल इन्जिनियरक प्रमाण पत्र।
 

नयाँ घर नक्सा पास गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरु:

    न.पा बाट घर नक्सा पास गरिपाउँ भन्ने निवेदन सहितको पुस्तिका ।
    सधियारहरुको १५ दिने सुचना टाँस गर्ने ।
    सुचिकृत कन्सल्टेन्टबाट २ प्रति घरको नक्सा ।
    न.पा.का प्राविधिकबाट फिल्ड अनुगमनको प्रतिवेदन ।
    जग्गा धनिको लालपूर्जा र नागरिकताको प्रतिलिपि ।
    जग्गाको ब्लु प्रिन्ट नक्सा १ प्रति ।
    वालि बुझाएको रसिद १ प्रति ।
 

घर कायम गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरु:

    न.पा. बाट घर कायम दरखस्त फारम १।
    सधियरहरुको नाममा ७ दिने सुचना टांस गर्ने । (वडा कार्यालयमा )
    सुचिकृत कन्सल्टेन्टबाट २ प्रति घरको नक्सा ।
    न.पा.का प्राविधिकबाट फिल्ड अनुगमनको प्रतिवेदन ।
    जग्गा धनिको लालपूर्जा र नागरिकताको प्रतिलिपि ।
    जग्गाको ब्लु प्रिन्ट नक्सा १ प्रति ।
    घरको फोटो अगाडि र पछाडिको १÷१ प्रति ।