FAQs Complain Problems

घर कायम गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरु के के हुन्?

घर कायम गर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरु:

    न.पा. बाट घर कायम दरखस्त फारम १।
    सधियरहरुको नाममा ७ दिने सुचना टांस गर्ने । (वडा कार्यालयमा )
    सुचिकृत कन्सल्टेन्टबाट २ प्रति घरको नक्सा ।
    न.पा.का प्राविधिकबाट फिल्ड अनुगमनको प्रतिवेदन ।
    जग्गा धनिको लालपूर्जा र नागरिकताको प्रतिलिपि ।
    जग्गाको ब्लु प्रिन्ट नक्सा १ प्रति ।
    घरको फोटो अगाडि र पछाडिको १÷१ प्रति ।
 

Document: