FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरु

राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड-२०७७
४०.मध्यनेपाल नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धि ऐन, २०७८
३९.मध्यनेपाल नगरपालिका प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन कार्यविधि
३८.उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८
३७.कोभिड संक्रमितहरुको आइसोलेसन कार्यविधि, २०७८
३६.नगर खेलकूद विकास कार्यविधि २०७८
३५.लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७८
३३.संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा परिक्षण कार्यविधि २०७७
३२.मध्यनेपाल नगरपालिकाको ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७७
३४.विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७
नगरपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७९
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि
मध्यनेपाल नगरपालिका व्यावसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि
मध्यनेपाल नगरपालकिा बजार अनुगमन निर्देशिका
जलश्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन मार्गनिर्देशन, २०७६
मध्यनेपाल नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७
मध्यनेपाल नगरपालिकाको आर्थिक ऐन ०७७
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थापन गर्ने ऐन २०७६
विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६
मध्यनेपाल नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६
मध्यनेपाल नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६
आर्थिक सहायता वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि
दैनिक भ्रमण खर्च नियमावली
कृषि व्यवसाय प्रवर्दन ऐन
मध्यनेपाल नगरपालिकाको सहकारी ऐन
प्रशासकीय कार्विधि नियमित गर्ने ऐन
अपाङ्गता भएका व्याक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि
आयोजना व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि
घ वर्ग निर्माण व्यवसायी ईजाजतपत्र कार्यविधि
युवा एवम महिला कृषि तथा पशुपालन कार्यविधि
नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि
आधारभूत शिक्षा परिक्षा संचालन तथा व्यस्थापन निर्देशिका २०७४
मध्यनेपाल नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४
मध्यनेपाल नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४
मध्यनेपाल नगरपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४
मध्यनेपाल नगरपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष (स्थापना र सञ्चालन) निर्देशिका-२०७७
मध्यनेपाल नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी लिने सम्बन्धि कार्यविधि,२०७५