FAQs Complain Problems

३३.संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा परिक्षण कार्यविधि २०७७

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित योजना, कार्यक्रम तथा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी अध्ययन, प्रतिवेदन तयारी, स्वीकृति, प्रस्ताव कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,नगर कार्यपालिकाले वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण ऐन, २०७८ को दफा ६६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मध्यनेपाल नगरपालिकाको कार्यपालिकाको मिति २०७७/०४/२२ को निर्णयबाट यो कार्यविधि जारी गरिएको छ  ।

खण्ड : 
4
संख्या : 
2
भाग : 
2
बर्ष : 
२०७८
महिना : 
०३
गते : 
२२