FAQs Complain Problems

समाचार

३४.विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७

मध्यनेपाल नगरपालिका क्षेत्र भित्र प्राकृति तथा गैरप्राकृति विपदबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका लगि स्थापना भएको विपद व्यवस्थापन कोषको सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन बाञ्छनीय भएकोले,विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन,२०७६ को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मध्यनेपाल नगरपालिकाको कार्यपालिकाले मिति २०७७/०६/१९ मा निर्णय गरी यो कार्यविधि बनाएको छ ।

खण्ड : 
4
संख्या : 
3
भाग : 
2
बर्ष : 
२०७८
महिना : 
०३
गते : 
२२