FAQs Complain Problems

समाचार

योजना रनिङविल माग गर्दा के के कागजात पेश गर्नुपर्छ?

योजना रनिङविल माग गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजपत्रहरु:
 
    एपभोक्ता समितिले योजनाको रकम भुक्तानी माग गरेको निवेदन पत्र।
    उक्त अवधिसम्म भए गरेका कार्याको प्राविधिक मूल्यांकन (रनिङ विल)।
    इोजनामा भए गरेको कार्याको तस्विर÷फोटो।
    एपभोक्ता समितिको वैठकको निर्णय प्रतिलिपि (रनिङ विल माग गर्ने भनी गरिएको निर्णय)।
    ख्र्चको विल भर्पाईहरु रु २००००। विस हजार भन्दा माथिको ख्ब्त् द्यक्ष्ीी  र कम रकमको एब्ल् विल अनिवार्य हुनु पर्नेछ।
    डोर हाजिर फाराम (प्रमाणित)।
    विस हजार भन्दा माथिको अनिवार्य भ्याट विल –अनिवार्य) ।
    सामान ढुवानी गरेको गाडीको विल बुक र चालक अनुमति पत्र,निर्माण ब्यबसायी,फर्म,संस्था र कम्पनीको हकमा रु २०००० । बीस हजार भन्दा माथिको रकमको हकमा कर विजनकै पेश गर्नुपर्नेछ । भर्पाइ मान्य हुने        छैन ।
 

Document: