FAQs Complain Problems

समाचार

योजना सम्पन्न भएपछि उपभोक्ता समितिले अन्तिम भुक्तानी लिनका लागि न.पा.मा के के कागजात पेश गर्नुपर्छ?

योजना सम्पन्न भएपछि उपभोक्ता समितिले अन्तिम भुक्तानी लिनका लागि न.पा.मा बुझाउनपर्ने कागजपत्रहरु

    उपभोक्ता समितिले योजना रकम भुक्तानी माग गरेको निवेदन पत्र ।
    वडा कार्यालयको राय सिफारिस पत्र ।
    प्राविधिक कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
    प्राविधिक ःभ्ब्क्ग्च्भ्ःभ्ल्त् द्यइइप् ।
    योजनामा भए गरेको कार्यको तस्विर÷फोटो ।
    उपभोक्ता समितिको वैठकको निर्णय प्रतिलिपि (कार्य सम्पन्न भएकोले भुक्तानी माग गर्ने भनी गरिएको)।
    योजना स्तरीय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको सिफारिस ।
    खर्चको विल भर्पाईहरु रु २०००० । बीस हजार भन्दा माथिको ख्ब्त् द्यक्ष्ीी  र कर रकमको एब्ल् विल अनिवार्य हुनु पर्नेछ।
    डोर हाजिर फाराम (प्रमाणित)।
    खर्च सार्वजकि सुचना फारम (तोकिय बमोजिमको ढाँचामा)।
     विस हजार भन्दा माथिको अनिवार्य भ्याट विल –अनिवार्य) ।
    सामान ढुवानी गरेको गाडीको विल बुक र चालक अनुमति पत्र,निर्माण ब्यबसायी,फर्म,संस्था र कम्पनीको हकमा रु २०००० । बीस हजार भन्दा माथिको रकमको हकमा कर विजनकै पेश गर्नुपर्नेछ । भर्पाइ मान्य हुने        छैन ।
    जाँचपास तथा फरफारक समितिको निर्णय सिफारिस।

Document: