FAQs Complain Problems

ब्यक्तिगत घटना दर्ता अनिवार्य गरिएको सम्बन्धमा

विद्यालयहरुले अनिवार्य कार्यन्वयन गर्नु हुन ।

स्वास्थ्य संस्थाहरुले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नु हुन।