FAQs Complain Problems

समाचार

डडुवा गाउँ म.ने.न.पा. वडा नं ८

Read More

राक्सेकालिका मन्दिर म.ने.न.पा. वडा नं १

Read More

सोतिपसल बजार

Read More

ईशानेश्वर महादेवको मन्दिर, करापुटार

Read More

सूचना तथा समाचार

पदाधिकारी

रमेश कुमार पाण्डे
नगर प्रमुख
rameshpanday1001@gmail.com
९८५६०१४१११
सिता गुरुङ
उप– प्रमुख
९८६१९१४०४९
ईश्वरी प्रसाद शर्मा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
ishworia@gmail.com
९८५६०१६१११

सूचना अधिकारी

        सुरज अधिकारी
        अधिकृत छैटाै‌ं
      ९८४६६२७२७६

madhyanepalmun@gmail.com

 

Services

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सर्जमिन गर्न नपर्ने भए सोही दिन । पर्ने भए ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- वंशज नागरिकता सम्बन्धि रु २०० र अंगकृत नागरिकता सम्बन्धि रु २०००
आवश्यक कागजातहरुः-

 निबेदन
 जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र
 शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 बाबुको नागरिकता प्रमाण पत्र
 पासपोर्ट साइजको फोटो ५ प्रति
 विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाण पत्र,माइतीपटृीका बाबु वा आमा वा परिवारका कुनै
सदस्यको नागरिकता(प्रयोजन हेरी विवाह दर्ता,मृत्यु दर्ता प्रमाण)

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १०००
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन 
 निवेदकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  निवेदकको बाबु /आमाको  नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सर्जमिन गर्न नपर्ने भए सोही दिन । पर्ने भए ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

 संवन्धित हकदारको निवेदन 
 मृतक जग्गाधनीको मृत्यूदर्ता प्रमाणपत्र (जग्गाधनीको मृत्यु भएको भए)
 जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा 
 चालू वर्षमा वुझाएको मालपोत रसिद
 हकदारको ना.प्र प .को फोटोकपि
 नाता प्रमाणित

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सर्जमिन गर्न नपर्ने भए सोही दिन । पर्ने भए ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- कच्ची घर : ३००, पक्की घर : ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

 नवेदन,जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा 
 घर सम्पन्न प्रमाणपत्र
 घरको मालपोत बुझाएको रसिद

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सर्जमिन गर्न नपर्ने भए सोही दिन । पर्ने भए ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नेपाली भाषाको लागि रु ४०० अङग्रेजि भाषाको लागी रु ७००
आवश्यक कागजातहरुः-

सम्वन्धित व्यक्तिको निवेदन 
 नाता सम्वन्ध खुल्ने प्रमाण कागज 
 गाउँ सरजमीन सहित वडा समितिको सिफारिस (विशेष परिस्थितिमा: नाता सम्बन्ध खुलेको प्रमाण
नआएमा   )
 नाता प्रमाणित गर्नु पर्ने व्यक्तिहरुको फोटो २/२ प्रति
 नागरिकता प्रमाणपत्र

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सर्जमिन गर्न नपर्ने भए सोही दिन । पर्ने भए ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पंजिकाधिकारी वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- घटना भएको ३५ दिन सम्म नि:शुल्क , सो मितिपछि रु ५०
आवश्यक कागजातहरुः-

जन्म दर्ता:
 मूलीको सूचना फाराम
 बाबु र आमाको नागरिकता प्रमाणपत्र (सक्कली)
 आमाको नागरिकतामा पति कायम नभए विवाह दर्ता
 मृत्यु दर्ता:
 मूलीको सूचना फाराम
 मृतकको नागरिकता
 सूचकको नागरिकता
 विवाह दर्ता
 पति र पत्नीको  संयुक्त सूचना फाराम
 पति र पत्निको माईति पट्टीकेो नागरिकता (माईति पट्टीकेो नागरिकता नभए जन्मदर्ता र शैक्षिक
योग्यता प्रमाणपत्र)
 बाबु बाजे नाम खुलेको सक्कल प्रमाणलिई पति र पत्नी दुवै उपस्थित हुने
 बसाई सराइ:
 मुलीको सूचना फाराम
 सूचकको ना प्र पत्र, परिवारहरुको नाम,नातासम्वन्ध र जन्म मिति
 वसाइसराइ भएको स्थानको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा ( जानेका लागि)
 वसाइसराइ भइ आउनेको हकमा वसाइ परित्याग गरेको गा.वि.स को स्थानीय पंजिकाधिकारीको
कार्यालयवाट जारी गरेको वसाइसराइ दर्ता प्रमाणपत्र नागरिकता, परिवारहरुको नाम नातासम्वन्ध र
जन्म मिति
 सम्बन्ध विच्छेद:

 सूचना फाराम
 अदालतबाट भएको निर्णय र निवेदकको ना.प्र.पत्रसमेत

Pages