योजना तथा परियोजना

मध्यनेपाल नगरपालिकाको विकास सोचपत्र २०७४

मध्यनेपाल नगरपालिकाको विकासको दीर्घकालिन सोंचपत्र २०७४
दीर्घकालिन सोच

    मध्यनेपालको समृद्घीको आधार ः शिक्षा,कृषि,पर्यटन र पूर्वाधार 
    हाम्रो मध्यनेपाल राम्रो, भव्य सभ्य र समृद्घ मध्यनेपालज्ञञ

आ.ब २०७४/०७५ नगर नीति कार्यक्रम तथा बजेट बक्तब्य

नगर प्रमुख श्री रमेश कुमार पाण्डेद्घारा प्रस्तुत आ.व.०७४÷०७५ को मध्यनेपाल नगरपालिकाको नीति,कार्यक्रम तथा बजेट बक्तव्य