FAQs Complain Problems

घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्राबिधिक शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका प्राबिधिक शाखा
सेवा शुल्क: 
नि : शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

 निवेदन
 ना.प्र.प.को प्रतिलिपी 
 प्राविधकले गरेको स्थलगत प्रतिवेदन
 कन्सल्टेन्सी वा प्राईभेट इन्जिनियर को प्राबिधिक प्रतिबेदन
 घरको चारै दिशा बाट फोटो