वडा नं ८

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ८  को विवरण:

क्र.स वडा कार्यालयको स्थान कार्यालयको फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०६८ अनुसार पुरुष महिला समावेशि गा.वि.सा/नगरपालिका
डडुवा दुर्छा ९८५६०४५९१०/९८५६०८३८७०  २२.६७  ५१७  २१२७  ९६७  ११६०  करापुटार(९-११)

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवरण:

क्र.स नामथर (Name) पद (Designation) फोन न (Contact NO) इमेल ठेगाना (E-mail id)
१  अमृत बहादुर तमाङ्ग वडा अध्यक्ष ९८५६०४५९१०  -----
२  रामनाथ आचार्य  वडा सचिव  ९८५६०८३८७०  ramanathachrya@gmail.com
३         

 

Nepali
Population: 
२१२७
Ward Contact Number: 
९८५६०४५९१०/९८५६०८३८७०