वडा नं ७

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ७  को विवरण:

क्र.स वडा कार्यालयको स्थान कार्यालयको फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०६८ अनुसार पुरुष महिला समावेशि गा.वि.सा नगरपालिका
१  रामबजार  ९८५६०३६९१६/९८५६०८३८७०  ११.६७  ७६४  २९९१  १३३०  १६६१  करापुटार (६-८)

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवरण:

क्र.स नामथर (Name) पद (Designation) फोन न (Contact No) इमेल ठेगाना (E-mail id)
१  गगन घिमिरे  वडा अध्यक्ष ९८५६०३६९१६ -----
२  रामनाथ आचार्य  वडा सचिव  ९८५६०८३८७० ramanathachrya@gmail.com
३  बाल कृष्ण  कार्यालय सहयोगी  ९८६६०९१९०७  -----

 

Nepali
Population: 
२९९१
Ward Contact Number: 
९८५६०३६९१६/९८५६०८३८७०