वडा नं ६

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ६  को विवरण:

क्र.स वडा कार्यालयको स्थान कार्यालयको फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०६८ अनुसार पुरुष महिला समावेशि गा.वि.सा/नगरपालिका
१  भोर्लेटार  ९८४६११६०१८/९८०६१८०८२१  १३.८  १०३३  ४०५९  १८३२  २२२७  करापुटार (३-५)

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवरण:

क्र.स नामथर (Name) पद (Designation) फोन न (Contact No) इमेल ठेगाना (E-mail id)
१  बिष्णु भक्त पौडेल  वडा अध्यक्ष ९८४६११६०१८  ----
२  पशुपति न्यौपाने वडा सचिव  ९८४६२७४४०३  ----
३  माया नेपाली  कार्यालय सहयोगी  ९८४६६४९५९४  ----

 

Nepali
Population: 
४०५९
Ward Contact Number: 
९८४६११६०१८/९८०६१८०८२१