वडा नं ४

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ४  को विवरण:

क्र.स वडा कार्यालयको  स्थान कार्यालयको  फोन नं क्षेत्रफल वर्ग कि.मी घरपरिवार संख्या जम्मा जनसंख्या २०६८ अनुसार पुरुष महिला समावेशि गा.वि.सा/नगरपालिका
१  दुइपिप्ले  ९८४६३७०८७५  १२.६९  ७१५  ३१५८  १४२६  १७३२  मध्यनेपाल (१०-१२)

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवरण:

क्र.स नामथर (Name) पद (Designation) फोन न (Contact No) इमेल ठेगाना (E-mail id)
१  निर्मल गौतम  वडा अध्यक्ष ९८४६३७०८७५  -----
२  जिवन भक्त पौडेल  वडा सचिव  ९८५६०६३१५०  paudeljiwan45@gmail.com
३  बाबुराम कुमाल  कार्यालय सहयोगी  ९८१३३२६७४  -----

 

Nepali
Population: 
३१५८
Ward Contact Number: 
९८४६३७०८७५