मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ४ र ५

मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ४ र ५ को  वडा कार्यालय साबिक रम्घा  गा.बि.स मा संचालनमा रहेको छ।
 

नाम (Name)

पद (Designation)

 वडा(Section)

फोन न (Phone No)

इ-मेल ठेगाना (E-mail ID)

निर्मल गौतम वडा अध्यक्ष म.न .पा ४  ९८४६३७०८७५  ----
बाल कमार जोशी  वडा अध्यक्ष म.न .पा ५  ९८४६४६११४२  ----
जिबन भक्त्त पौडेल वडा सचिब  म.न .पा ४ र ५  ९८५६०६३१५०  paudeljiwan45@gmail.com
बाबुराम कुमाल  कार्यालय सहयोगी  म.न .पा ४  ९८१३३२२६७४  ----
किशोर जोशी  कार्यालय सहयोगी  म.न .पा ५  ९८१९१३९६८२  ----

 

Nepali