औषधी, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामाग्री खरिदको लागि कोटेशन उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सुचना